Ondersteuning en begeleiding

Intern begeleider  

De functie van de intern begeleider is het coördineren van de zorg op school, het bevorderen en bewaken van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs op school en het schoolteam begeleiden.De IB-erbegeleidt voornamelijk leerkrachten met zorgleerlingen die speciale hulp nodig hebben. 

Wij werken ook nauw samen met de schoolmaatschappelijk werkster en de orthopedagoog van EOZ. Op het moment dat de leerkracht ontdekt dat een kind moeilijkheden heeft met één of meer vak(ken) en/of gedrag komen de leerkracht, de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werkster bij elkaar om een handelingsplan op te stellen. Indien nodig roepen wij ook professionele hulp in van de orthopedagoog.